Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща >>

Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 08.01. – 14.01.2018 г.

Излъчено от admin на 16-01-2018 09:22:00 EET

През изминалата седмица са регистрирани общо  182 случая на остри заразни заболявания срещу 142 случая за предходната седмица. От тях 131  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 87 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 2 случая срещу 1 случаЙ за предходната седмица (по 1 случай в гр. В. Преслав и с. Косово).

Ротавирусен гастроентерит – 1случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Салмонелоза – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела  44 случая срещу 47 случая за предходната седмица (25 случая в гр. Нови пазар, 13 случая в гр. Шумен, 3 случая в с. Ст. Михайловски и по 1 случай в с. Преселка, с. Църквица, с. Каменяк).

Скарлатина – 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози: няма регистрирани случаи

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит – 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Невроинфекции:

ОВП – 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: КОНКУРС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МОТО ЗА КАМПАНИЯ ПРЕЗ 2018 г.

Излъчено от admin на 15-01-2018 17:00:00 EET

Във връзка с кампанията свързана с 1 Декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН, Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен съвместно с Общински здравен център (ОЗЦ) гр. Шумен и Български младежки червен кръст (БМЧК) гр. Шумен организираха конкурс за изготвяне на мото за целогодишната информационна кампания през 2018 г. с акцент върху превенцията, образованието и информираността за ХИВ/СПИН на територията на област Шумен.

За участиев конкурса бяха поканени всички ученици от 8 до 12 клас от община Шумен. 

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018 г.

Излъчено от admin на 09-01-2018 09:29:24 EET

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 04-01-2018 12:06:49 EET

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Десислава Железова Кръстева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17 януари 2018 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

 д-р Илияна Лозанова

04.01.2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

Излъчено от admin на 19-12-2017 10:20:53 EET

ОБЯВЛЕНИЕ

Регионална здравна инспекция - Шумен, пл.”Освобождение” № 1, на основание чл.14 от НПКДС

ОБЯВЯВА

1. Конкурс за длъжността “ИНСПЕКТОР” в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве” в РЗИ - Шумен.

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- да притежават минимална образователно-квалификационна степен: ”професионален бакалавър по обществено здраве”, „бакалавър Екология и опазване на околната среда”;

- да притежават минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: не се изисква и/ или

- минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- придобит професионален опит в системата на РЦЗ/ РИОКОЗ / РЗИ/;

- кандидатите да познават: Закона за здравето, Закон за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията, Закона за водите, Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции, други нормативни актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ;

- компютърна грамотност;

- кандидатите да притежават: деловитост и инициативност, умения за работа в екип

3. Конкурсът ще се проведе в гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 1, в сградата на РЗИ, от комисия, назначена със заповед на директора на РЗИ чрез решаване на тест и интервю.

4. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

4.1.  Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС; 

4.2.  Декларация от лицето по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС /по образец/; 

 

4.3.  Копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен ”професионален бакалавър по обществено здраве”, „бакалавър Екология и опазване на околната среда”;

4.4.  Копия от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.5.  Официален документ, удостоверяващ придобития ранг /ако има такъв/;

4.6.  Официален документ за завършен курс за компютърно обучение /ако притежават такива/;

4.7.  Свидетелство за съдимост.

5. Кратко описание на длъжността по длъжностната характеристика: Инспекторът в отдел „ДЗК”, дирекция “ОЗ”: Приема и регистрира в дневник постъпилите за разглеждане проектни документации. Извършва проверка на тяхната окомплектованост. Изготвя здравните заключения по представените проектни документации. Участва в процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, като изготвя становища за оценка на съответствието със здравните изисквания на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Секретар е на изградения Експертен съвет по ЗТЕ. Води протокол от заседанията му. Извършвапредварителен контрол по спазване на здравните изисквания: в обекти с обществено предназначение; върху дейности, имащи значение за здравето на населението. В рамките на своята компетентност участва при изготвяне становища за въвеждане в експлотация на обектите.

6. Длъжностната характеристика за заемане на длъжността ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите за участие.

7.     Размерът на основната заплата за длъжността за степен първа на длъжностно ниво се определя от 460 до 1100 лв. (при назначаване основната заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8.     Място, срок и условия за подаване на документите, както следва:

- Област, община, населено място: гр. Шумен, област Шумен

- Адрес: пл.”Освобождение”№ 1, сградата на РЗИ, ет. І, стая № 5.

- Телефон: 054/800 722, 800 727.

- Административно звено: РЗИ – Шумен, Дирекция “АПФСО”

- Лице за контакт: Пенка Веселинова

- Краен срок за подаване на документите: 02.01.2018г.

- Ден за публикуване на обявата: 19.12.2017 г.

Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други съобщения, свързани с конкурса: информационно табло на входа на РЗИ - адрес: пл. “Освобождение” № 1 и уеб сайта на РЗИ - Шумен: www.rzi-shumen.net

 

 

ДИРЕКТОР НА РЗИ - ШУМЕН: ………………….

/д-р П. Калоянова/

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 27-11-2017 13:26:35 EET

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомяваме, че е получен писмен сигнал от РЗИ- гр. Кърджали за установена липса на 120 броя специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:-зелени: серия А от  № 150342751 до № 150342780; серия А от  № 150342781 до   №  150342810; серия А от  № 150342811 до  № 150342840 и серия А от  № 150342841 до № 150342870  включително, са   невалидни.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Излъчено от admin на 13-11-2017 12:33:07 EET

При извършеното пробонабиране на 07.11.2017г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточници в землището на гр. Шумен бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”; по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”; по пътя за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“; в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“; чешма № 2 по пътя за с. Лозево и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмата в гр. Шумен местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов. Водата от тази чешма не следва да се ползва за пиене;

- водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов” не отговаря на здравните норми по химични (наднормено съдържание на нитрати) и микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели. Измерената  стойност за нитрати е 90 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л;

- водата от чешма № 1 по пътя за с. Лозево не отговаря на здравните норми по органолептични (неприемлива мътност) и микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели;

- водата от чешмата на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената  стойност за нитрати е 76 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: КОНКУРС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МОТО ЗА КАМПАНИЯ

Излъчено от admin на 02-11-2017 09:46:25 EET

Регионална здравна инспекция – Шумен  съвместно с Общински здравен център гр. Шумен организира конкурс за изготвяне на мото за кампанията свързана с 1 Декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН. 

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 02-11-2017 09:43:08 EET

В изпълнение на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 – 2017 г., Регионална здравна инспекция –Шумен уведомява, че се провежда Анкетно проучване за установяване състоянието на информираност на населението за рисковете от радон.

 

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Как да се предпазим от заразяване с вируса на птичи грип

Излъчено от admin на 25-10-2017 12:02:43 EEST

Във връзка с констатирани огнища на болестта Инфлуенца по птиците (птичи грип) в животновъдни обекти за отглеждане на птици на територията на областите Добрич и Хасково е необходимо всички лица, занимаващи се с птицевъдство, както и служителите на ветеринарните лаборатории и лицата, ангажирани с унищожаване на болните и умрели птици да бъдат информирани как да се предпазят от заразяване в случай, че силно патогенният птичи грипен вирус подтип А (H5N1) се разпространи сред птиците и в област Шумен.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 10 Януари 2018 год.


1. Оперативна информация за 1 -ва седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (1 -ва седмици на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003