Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>

Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 г.

Излъчено от admin на 01-02-2019 16:15:24 EET

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 28-01-2019 09:57:51 EET

СЪОБЩЕНИЕ №2

До

Директора/Управителя на ОП ,,СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО”

Адрес /по издадена производствена характеристика/: гр. Шумен; ул. „Цар Иван Александър”№81; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-26/21.01.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация,,Адресът недостатъчен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 28. 01. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 28-01-2019 09:56:27 EET

СЪОБЩЕНИЕ №1

До

Директора/Управителя на ОП ,,СТОПАНСКА И ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”

Адрес /по издадена производствена характеристика/: гр. Шумен; ул. „Цар Иван Александър”№81; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-25/21.01.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Адресът недостатъчен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 28. 01. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: О Б Я В Л Е Н И Е

Излъчено от admin на 23-01-2019 09:10:31 EET

Регионална здравна инспекция - Шумен, пл.”Освобождение” № 1, на основание чл.14 от НПКДС

ОБЯВЯВА

1. Конкурс за длъжността “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” в отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве”, РЗИ - Шумен.

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- да притежават минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър по здравни грижи, химични технологии, химически науки или екология и опазване на околната среда.

- да притежават минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 1 /една/ години  и/ или

- минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- придобит професионален опит  в системата на ХЕИ /РИОКОЗ / РЗИ;

- кандидатите да познават: Закона за здравето, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Закона за водите, Закона за държавния служител, Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и други нормативни актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ;

- кандидатите да притежават: деловитост и инициативност, умения за работа в екип.

3.Конкурсът ще се проведе в гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 1, в сградата на РЗИ, от комисия, назначена със заповед на директора на РЗИ чрез решаване на тест и интервю.

4.  Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

4.1.  Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;

4.2.  Декларация от лицето по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС /по образец/;

4.3. Копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен бакалавър по здравни грижи, химични технологии, химически науки или екология и опазване на околната среда;

4.4. Копия от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.5.  Официален документ, удостоверяващ придобития ранг /ако има такъв/;

4.6. Предимство е да се представят официални документи за завършен курс за компютърно обучение (ако притежават такива).

5. Кратко описание на длъжността по длъжностната характеристика: Старшият инспекторът в отдел „ДЗК”, дирекция “ОЗ”: Приема и регистрира в дневник постъпилите за разглеждане проектни документации. Извършва проверка на тяхната окомплектованост. Изготвя здравните заключения по представените проектни документации. Участва в процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, като изготвя становища за оценка на съответствието със здравните изисквания на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Извършва дейности, съвместно с митническите власти за недопускане на внос на стоки, които представляват сериозен и непосредствен риск за здравето на хората по ред определен в Инструкция за сътрудничество и взаимодействие между Агенция „Митници“ и органите на държавния здравен контрол към Министерство на здравеопазването за прилагане на мерките по надзор на пазара. В рамките на своята компетентност участва при изготвяне становища за въвеждане в експлотация на обектите. Извършва контрол в рамките на зачислените обекти и приоритети.

6.  Длъжностната характеристика за заемане на длъжността ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите за участие.

7.  Размерът на основната заплата за длъжността за степен първа на длъжностно ниво се определя от 600 до 1700 лв. (при назначаване основната заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8.  Място, срок и условия за подаване на документите, както следва:

- Област, община, населено място: гр. Шумен, област Шумен

- Адрес: пл.”Освобождение”№ 1, сградата на РЗИ, ет. І, стая № 5.

- Телефон: 054/800 722, 800 727.

- Административно звено: РЗИ – Шумен, Дирекция “АПФСО”

- Лице за контакт: Пенка Веселинова

- Краен срок за подаване на документите: 06.02.2019 г.

- Ден за публикуване на обявата: 23.01.2019 г.

Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други съобщения, свързани с конкурса: информационно табло на входа на РЗИ - адрес: пл. “Освобождение” № 1 и уеб сайта на РЗИ - Шумен: www.rzi-shumen.net

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: О Б Я В Л Е Н И Е

Излъчено от admin на 23-01-2019 09:05:22 EET

Регионална здравна инспекция - Шумен, пл.”Освобождение” № 1, на основание чл.14 от НПКДС

ОБЯВЯВА

1. Конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в отдел “Противоепидемичен контрол”, дирекция “Надзор на заразните болести” в РЗИ - Шумен.

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- да притежават минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър по информатика, информационни технологии, комуникационна и компютърна техника;

- да притежават минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 2 /две/ години и/ или

- минимален ранг за заемане на длъжността – ІV младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

-   придобит професионален опит в системата на ХЕИ / РИОКОЗ/ РЗИ;

-   кандидатите да познават: Закона за държавния служител, Закон за електронното управление, Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закон за електронните съобщения, Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и други нормативни актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ;

- кандидатите да притежават: деловитост и инициативност, умения  за работа в екип               

3. Конкурсът ще се проведе в гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 1, в сградата на РЗИ, от комисия, назначена със заповед на директора на РЗИ чрез решаване на тест и интервю.

4.  Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

4.1.   Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;

4.2.   Декларация от лицето по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС /по образец/;

4.3. Копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен бакалавър по информатика, информационни технологии, комуникационна и компютърна техника;

4.4. Копия от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.5.  Официален документ, удостоверяващ придобития ранг (ако има такъв);

4.6. Предимство е да се представят официални документи за завършен курс за компютърно обучение (ако притежават такива).

5. Кратко описание на длъжността по длъжностната характеристика: главният експерт в отдел “ПЕК”: Създава и поддържа публичните регистри и бази данни за дейност на дирекция „НЗБ” и РЗИ. Осигурява информационните връзки и комуникации на дирекция „НЗБ” и РЗИ. Поддържа системи за информационна сигурност, антивирусна защита, система за документооборот и правно-информационната система. При необходимост извършва конфигуриране, инсталиране на операционна система, стандартен системен и приложен софтуер и антивирусни програми на компютърните системи. Оказва системна помощ на служителите и обезпечава сигурността и конфиденциалността на данните в информационните системи на дирекция „НЗБ” и РЗИ. Архивира и съхранява програмните продукти. Получава информация по електронен път, като я записва в дневник за писма, получени по електронна поща, обработва и предава за ползване; изпраща писма по електронна поща. Актуализира информацията на интернет-страницата на РЗИ – Шумен.

6. Длъжностната характеристика за заемане на длъжността ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите за участие.

7.   Размерът на основната заплата за длъжността за степен първа на длъжностно ниво се определя от 605до 1800 лв. (при назначаване основната заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8.   Място, срок и условия за подаване на документите, както следва:

- Област, община, населено място: гр. Шумен, област Шумен

- Адрес: пл.”Освобождение”№ 1, сградата на РЗИ, ет. І, стая № 5.

- Телефон: 054/800 722, 800 727.

- Административно звено: РЗИ – Шумен, Дирекция “АПФСО”

- Лице за контакт: Пенка Веселинова

- Краен срок за подаване на документите: 04.02.2019 г.

- Ден за публикуване на обявата: 23.01.2019 г.

Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други съобщения, свързани с конкурса: информационно табло на входа на РЗИ - адрес: пл. “Освобождение” № 1 и уеб сайта на РЗИ - Шумен: www.rzi-shumen.net

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ЯНУАРИ - МЕСЕЦ НА РАДОНА

Излъчено от admin на 23-01-2019 09:00:47 EET

Месец януари е обявен за месец на радона.

Радонът е естествен източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението на Земята.

Естественият уран е разпространен по цялата земна кора. Съответно радонът, като член на уран-радиевото семейство, също е разпространен навсякъде по Земята – в почви, скали, минерали, води и въздух.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 18-01-2019 13:36:16 EET

Уведомяваме Ви, че при ежедневното наблюдение на ОРЗ и грип, продължава увеличаването на броя на заболелите в сравнение с предходната седмица.

Със Заповед № РД-01-10/14.01.2019 г. на директора на РЗИ - Шумен във връзка с решение на Регионалното бюро за борба с грипа и ОРЗ от 15.01.2019 г. бе обявена грипна епидемия на територията на областта с произтичащите от това профилактични и противоепидемични мерки.

С цел прекъсване на епидемичната верига в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболеваемостта от ОРЗ и грип сред учениците, РЗИ - Шумен препоръча на РУО на МОН удължаване  на грипната ваканция  в областта  до 22 януари - включително.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 15 ноември – Международен ден без тютюнопушене

Излъчено от admin на 14-11-2018 16:04:29 EET

Регионална здравна инспекция – Шумен ще отбележи на 15 ноември Международния ден без тютюнопушене с редица прояви срещу вредния порок и за стимулиране на българите за отказване от него.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: „Защо светът да е сив, като може да е цветен?“

Излъчено от admin на 29-10-2018 15:14:14 EET

По повод 15 ноември – Международният ден без тютюнопушене,  Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен, съвместно с  Общински здравен център гр. Шумен (ОЗЦ) и доброволците от младежката организация към Български червен кръст гр. Шумен организират конкурс за рисунка с мото: „Защо светът да е сив, като може да е цветен?“.

Целта на конкурса е сред учениците да се промотира здравословно поведение „без тютюнев дим” и със своите рисунки да ангажират общественото внимание към здравето на децата и опасностите от тютюнопушенето в млада възраст. Творбите на децата ще бъдат експонирани в държавни учреждения след приключване на конкурса.

В конкурса, с една или повече рисунки по темата, могат да участват ученици от I клас до VII клас.

Инициативата стартира на 1 ноември 2018 г., а крайния срок е 20 ноември 2018 г.

Рисунките могат да бъдат представени  в Регионална здравна инспекция – Шумен, пл. „Освобождение“ №1, ет. 4, ст. 41 (за допълнителна информация - тел. 054/800 717) или Общински здравен център за информация, консултации и образование – гр. Шумен, ул. „Преслав“ № 6 (бивш Спортен диспансер), за допълнителна информация - тел. 054/863 260.

Организаторите са подготвили предметни награди за първите три призови места във двете възрастови групи: I - IV клас и V - VII клас, като допълнително ще бъдат съобщени датата и мястото на награждаването.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Излъчено от admin на 24-10-2018 09:00:07 EEST

При извършеното пробонабиране на 16.10.2018 г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите в гр. Шумен по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”; по пътя за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“ и чешма № 2 по пътя за с. Лозево;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”, в кв. Б. Българано в местност „Бабешкия мост“; в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“; чешма № 1 по пътя за с. Лозевои чешмата на разклоназа с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

- водата от чешмата на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) не отговаря на здравните норми по химични (наднормено съдържание на нитрати) и микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели. Измерената стойност за нитрати е 93 мг/л при максимално допустими 50 мг/л.

- водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов” не отговаря на здравните норми по химични (наднормено съдържание на нитрати). Измерените стойности за нитрати са съответно 69 мг/л при максимално допустими 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 20 февруари 2019 в 15:44 ч.


1. Оперативна информация за 7 -ма седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (7 -ма седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Януари 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2017 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 012