Конкурси

Конкурси, организирани от РЗИ - Шумен

Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 04-01-2018 12:06:49 EET

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Десислава Железова Кръстева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17 януари 2018 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

 д-р Илияна Лозанова

04.01.2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

Излъчено от admin на 19-12-2017 10:20:53 EET

ОБЯВЛЕНИЕ

Регионална здравна инспекция - Шумен, пл.”Освобождение” № 1, на основание чл.14 от НПКДС

ОБЯВЯВА

1. Конкурс за длъжността “ИНСПЕКТОР” в отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве” в РЗИ - Шумен.

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- да притежават минимална образователно-квалификационна степен: ”професионален бакалавър по обществено здраве”, „бакалавър Екология и опазване на околната среда”;

- да притежават минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: не се изисква и/ или

- минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- придобит професионален опит в системата на РЦЗ/ РИОКОЗ / РЗИ/;

- кандидатите да познават: Закона за здравето, Закон за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията, Закона за водите, Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции, други нормативни актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ;

- компютърна грамотност;

- кандидатите да притежават: деловитост и инициативност, умения за работа в екип

3. Конкурсът ще се проведе в гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 1, в сградата на РЗИ, от комисия, назначена със заповед на директора на РЗИ чрез решаване на тест и интервю.

4. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

4.1.  Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС; 

4.2.  Декларация от лицето по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС /по образец/; 

 

4.3.  Копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен ”професионален бакалавър по обществено здраве”, „бакалавър Екология и опазване на околната среда”;

4.4.  Копия от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.5.  Официален документ, удостоверяващ придобития ранг /ако има такъв/;

4.6.  Официален документ за завършен курс за компютърно обучение /ако притежават такива/;

4.7.  Свидетелство за съдимост.

5. Кратко описание на длъжността по длъжностната характеристика: Инспекторът в отдел „ДЗК”, дирекция “ОЗ”: Приема и регистрира в дневник постъпилите за разглеждане проектни документации. Извършва проверка на тяхната окомплектованост. Изготвя здравните заключения по представените проектни документации. Участва в процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, като изготвя становища за оценка на съответствието със здравните изисквания на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Секретар е на изградения Експертен съвет по ЗТЕ. Води протокол от заседанията му. Извършвапредварителен контрол по спазване на здравните изисквания: в обекти с обществено предназначение; върху дейности, имащи значение за здравето на населението. В рамките на своята компетентност участва при изготвяне становища за въвеждане в експлотация на обектите.

6. Длъжностната характеристика за заемане на длъжността ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите за участие.

7.     Размерът на основната заплата за длъжността за степен първа на длъжностно ниво се определя от 460 до 1100 лв. (при назначаване основната заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8.     Място, срок и условия за подаване на документите, както следва:

- Област, община, населено място: гр. Шумен, област Шумен

- Адрес: пл.”Освобождение”№ 1, сградата на РЗИ, ет. І, стая № 5.

- Телефон: 054/800 722, 800 727.

- Административно звено: РЗИ – Шумен, Дирекция “АПФСО”

- Лице за контакт: Пенка Веселинова

- Краен срок за подаване на документите: 02.01.2018г.

- Ден за публикуване на обявата: 19.12.2017 г.

Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други съобщения, свързани с конкурса: информационно табло на входа на РЗИ - адрес: пл. “Освобождение” № 1 и уеб сайта на РЗИ - Шумен: www.rzi-shumen.net

 

 

ДИРЕКТОР НА РЗИ - ШУМЕН: ………………….

/д-р П. Калоянова/

Изпрати на приятел :: коментари 0


Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 10 Януари 2018 год.


1. Оперативна информация за 1 -ва седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (1 -ва седмици на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002