Поредната проба за банер

Конкурси

Конкурси, организирани от РЗИ - Шумен

Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 11-02-2019 16:51:50 EET

С П И С Ъ К

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК” - РЗИ ШУМЕН

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Емине Хабил Ахмедова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26 февруари 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

11.02.2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 08-02-2019 11:00:00 EET

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1.   Ивелин Валериев Вътев

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 21 февруари 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

08.02.2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 08-02-2019 10:58:35 EET

С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ” НА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”- РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

Светлана Йорданова Станева

От представените официални документи удостоверяващи служебен/трудов стаж (Трудова книжка серия И № 035634) е видно, че кандидата не притежава изискуемия минимален професионален опит от 2 (две) година, необходим за заемане на длъжността съобразно длъжностната характеристика.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: О Б Я В Л Е Н И Е

Излъчено от admin на 23-01-2019 09:10:31 EET

Регионална здравна инспекция - Шумен, пл.”Освобождение” № 1, на основание чл.14 от НПКДС

ОБЯВЯВА

1. Конкурс за длъжността “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” в отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве”, РЗИ - Шумен.

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- да притежават минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър по здравни грижи, химични технологии, химически науки или екология и опазване на околната среда.

- да притежават минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 1 /една/ години  и/ или

- минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- придобит професионален опит  в системата на ХЕИ /РИОКОЗ / РЗИ;

- кандидатите да познават: Закона за здравето, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Закона за водите, Закона за държавния служител, Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и други нормативни актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ;

- кандидатите да притежават: деловитост и инициативност, умения за работа в екип.

3.Конкурсът ще се проведе в гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 1, в сградата на РЗИ, от комисия, назначена със заповед на директора на РЗИ чрез решаване на тест и интервю.

4.  Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

4.1.  Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;

4.2.  Декларация от лицето по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС /по образец/;

4.3. Копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен бакалавър по здравни грижи, химични технологии, химически науки или екология и опазване на околната среда;

4.4. Копия от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.5.  Официален документ, удостоверяващ придобития ранг /ако има такъв/;

4.6. Предимство е да се представят официални документи за завършен курс за компютърно обучение (ако притежават такива).

5. Кратко описание на длъжността по длъжностната характеристика: Старшият инспекторът в отдел „ДЗК”, дирекция “ОЗ”: Приема и регистрира в дневник постъпилите за разглеждане проектни документации. Извършва проверка на тяхната окомплектованост. Изготвя здравните заключения по представените проектни документации. Участва в процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, като изготвя становища за оценка на съответствието със здравните изисквания на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Извършва дейности, съвместно с митническите власти за недопускане на внос на стоки, които представляват сериозен и непосредствен риск за здравето на хората по ред определен в Инструкция за сътрудничество и взаимодействие между Агенция „Митници“ и органите на държавния здравен контрол към Министерство на здравеопазването за прилагане на мерките по надзор на пазара. В рамките на своята компетентност участва при изготвяне становища за въвеждане в експлотация на обектите. Извършва контрол в рамките на зачислените обекти и приоритети.

6.  Длъжностната характеристика за заемане на длъжността ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите за участие.

7.  Размерът на основната заплата за длъжността за степен първа на длъжностно ниво се определя от 600 до 1700 лв. (при назначаване основната заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8.  Място, срок и условия за подаване на документите, както следва:

- Област, община, населено място: гр. Шумен, област Шумен

- Адрес: пл.”Освобождение”№ 1, сградата на РЗИ, ет. І, стая № 5.

- Телефон: 054/800 722, 800 727.

- Административно звено: РЗИ – Шумен, Дирекция “АПФСО”

- Лице за контакт: Пенка Веселинова

- Краен срок за подаване на документите: 06.02.2019 г.

- Ден за публикуване на обявата: 23.01.2019 г.

Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други съобщения, свързани с конкурса: информационно табло на входа на РЗИ - адрес: пл. “Освобождение” № 1 и уеб сайта на РЗИ - Шумен: www.rzi-shumen.net

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: О Б Я В Л Е Н И Е

Излъчено от admin на 23-01-2019 09:05:22 EET

Регионална здравна инспекция - Шумен, пл.”Освобождение” № 1, на основание чл.14 от НПКДС

ОБЯВЯВА

1. Конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в отдел “Противоепидемичен контрол”, дирекция “Надзор на заразните болести” в РЗИ - Шумен.

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- да притежават минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър по информатика, информационни технологии, комуникационна и компютърна техника;

- да притежават минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 2 /две/ години и/ или

- минимален ранг за заемане на длъжността – ІV младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

-   придобит професионален опит в системата на ХЕИ / РИОКОЗ/ РЗИ;

-   кандидатите да познават: Закона за държавния служител, Закон за електронното управление, Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закон за електронните съобщения, Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и други нормативни актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ;

- кандидатите да притежават: деловитост и инициативност, умения  за работа в екип               

3. Конкурсът ще се проведе в гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 1, в сградата на РЗИ, от комисия, назначена със заповед на директора на РЗИ чрез решаване на тест и интервю.

4.  Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

4.1.   Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;

4.2.   Декларация от лицето по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС /по образец/;

4.3. Копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен бакалавър по информатика, информационни технологии, комуникационна и компютърна техника;

4.4. Копия от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.5.  Официален документ, удостоверяващ придобития ранг (ако има такъв);

4.6. Предимство е да се представят официални документи за завършен курс за компютърно обучение (ако притежават такива).

5. Кратко описание на длъжността по длъжностната характеристика: главният експерт в отдел “ПЕК”: Създава и поддържа публичните регистри и бази данни за дейност на дирекция „НЗБ” и РЗИ. Осигурява информационните връзки и комуникации на дирекция „НЗБ” и РЗИ. Поддържа системи за информационна сигурност, антивирусна защита, система за документооборот и правно-информационната система. При необходимост извършва конфигуриране, инсталиране на операционна система, стандартен системен и приложен софтуер и антивирусни програми на компютърните системи. Оказва системна помощ на служителите и обезпечава сигурността и конфиденциалността на данните в информационните системи на дирекция „НЗБ” и РЗИ. Архивира и съхранява програмните продукти. Получава информация по електронен път, като я записва в дневник за писма, получени по електронна поща, обработва и предава за ползване; изпраща писма по електронна поща. Актуализира информацията на интернет-страницата на РЗИ – Шумен.

6. Длъжностната характеристика за заемане на длъжността ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите за участие.

7.   Размерът на основната заплата за длъжността за степен първа на длъжностно ниво се определя от 605до 1800 лв. (при назначаване основната заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8.   Място, срок и условия за подаване на документите, както следва:

- Област, община, населено място: гр. Шумен, област Шумен

- Адрес: пл.”Освобождение”№ 1, сградата на РЗИ, ет. І, стая № 5.

- Телефон: 054/800 722, 800 727.

- Административно звено: РЗИ – Шумен, Дирекция “АПФСО”

- Лице за контакт: Пенка Веселинова

- Краен срок за подаване на документите: 04.02.2019 г.

- Ден за публикуване на обявата: 23.01.2019 г.

Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други съобщения, свързани с конкурса: информационно табло на входа на РЗИ - адрес: пл. “Освобождение” № 1 и уеб сайта на РЗИ - Шумен: www.rzi-shumen.net

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 20 февруари 2019 в 15:44 ч.


1. Оперативна информация за 7 -ма седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (7 -ма седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Януари 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2017 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 015