Поредната проба за банер

ТЕЛК

Информация за освидетелстване от ТЕЛК

  препратки:
  регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ)
  лекарски консултативни комисии

Образци на документи, необходими за освидетелстване в ТЕЛК

  Образци на документи:
Молба-декларация по образец за представяне на Детска експертна лекарска комисия (ДЕЛК) / Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)
Заявление по образец за издаване от РКМЕ на препис на Медицинско експертно  заключение или други документи.
Медицинско направление по образец за Детска експертна лекарска комисия (ДЕЛК) / Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)
  други документи:
образец. Медицинско удостоверение по отношение възможността за явяване пред разследващите органи и органите на съдебната власт
Заповед РД09-465/27л07л2010 год. за утвърждаване на образец на Медицинско удостоверение относно възможността на лицето за явяване пред разследващите органи и/или пред органите на съдебната власт.
Методично указание относно: Реда и условията за освидетелстване на лицата от ЛКК за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособлеления и съоръжения.

Трудови експертни лекарски комисии в област Шумен

Наименование Адрес Председател Телефони
Обща ТЕЛК при "Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен" АД гр. Шумен, ул. "В. Априлов" № 63 д-р Валентина Димитрова Манолова 054/ 800 740
Обща ТЕЛК при "Многопрофилна болница за активно лечение д-р Д. Беров" ЕООД гр. Нови пазар, ул. "Хр. Ботев" № 22 д-р Соня Бориславова Вълкова 0537/ 24261, вътр. 243

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН

Пациентите от област Шумен се освидетелстват за:

- заболявания от общ харакер от оща ТЕЛК, разкрита към "МБАЛ-Шумен”АД гр. Шумен и от обща ТЕЛК, разрита към "МБАЛ Д-р Добри Беров”;

- за очни, белодробни, психични и професионални заболявания от съответните специализирани ТЕЛК в гр. Варна;

За освидетелстване от ТЕЛК се подава лично или чрез законен представител в Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) молба-декларация по образец, подписана от пациента, към която се прилага:

- медицинско направление от личен лекар/протокол на ЛКК, когато има предхождаща временна неработоспособност/;

- медицинска документация/епикризи от болнично лечение, етапна епикриза, консултативни прегледи от специалисти, изследвания – последните документи с давност до 6 месеца/, доказваща здравословното им състояние.

Обща ТЕЛК- Шумен освидетелства пациенти от общини Шумен, Смядово и Върбица.

Обща ТЕЛК- Нови пазар освидетелства пациенти от общини Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан, Каолиново, Никола Козлево, Хитрино и Венец.

Освидетелстването и преосвидетелстване на лицата се извършва от ТЕЛК по района на постоянния им адрес/по лична карта/ или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на молбата в РКМЕ.

Лицата, които получават пенсия се явяват за редовно преосвидетелстване след служебно повикване.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 4 декември 2019 в 09:44 ч.


1. Оперативна информация за 48 -ма седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (48 -ма седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Ноември на 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 014