Дирекция "Надзор на заразните болести"

Отдел "Медицински изследвания". Паразитологични изследвания

Цените на платените услуги поискани от физически и юридически лица са съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, обнародвани в ДВ бр. 38/2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2012 г.

Дейност Такса
1 Вземане на венозна кръв 3,00
2 Имунологично изследване за токсоплазмоза - РПХА 6,00
3 Имунологично изследване за Echinococus granulosus по ELISA ( IgG ) 19,00
4 Имунологично изследване за трихинелоза - РПХА 6,00
5 Културелна диагностика на трихомоназа, за 1 проба 9,00
6 Културелна диагностика на амебиаза и бластоцистоза, за 1 проба 8,00
7 Морфологични изследвания за малария (  Романовски-Гимза ), за 1 проба 10,00
8 Морфологични изследвания за трихомоназа (  Романовски-Гимза ), за 1 проба 8,00
9 Морфологични изследвания за трихомоназа (  нативен препарат ), за 1 проба 4,00
10 Морфологични изследвания за ламблиоза ( нативен препарат с лугол ), за 1 проба 4,00
11 Морфологични изследвания за амебиаза ( нативен препарат с физ. р-р ), за 1 проба 4,00
12 Морфологични изследвания за амебиаза ( нативен препарат с лугол ), за 1 проба 4,00
13 Морфологично изследване за чревни хелминтози-седиментация 4,00
14 Морфологично изследване за чревни хелминтози-флотация по Фюлеборн 4,00
15 Морфологично изследване за ентеробиоза (  скоч-лента ) 3,00
16 Вземане на перианален секрет за паразитологично изследване 2,00
17 Паразитологични изследвания – компресивна трихинелоскопия 6,00

Забележка: При нужда от допълнително тестване на изследваните материали се доплаща по посочените в ДВ цени за извършените услуги.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 10 Януари 2018 год.


1. Оперативна информация за 1 -ва седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (1 -ва седмици на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003