ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ

Кабинетът предлага:

1. Издаване на международно имунизационно свидетелство или сертификат за имунизационно състояние, въз основа на данните от имунизационния паспорт на лицето.

- такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по закона за здравето ДВ. бр. 83/2007 г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г.,).

2. Всички профилактични имунизации – задължителни (на здравно-неосигурени лица) и препоръчителни (грип; хепатит В - имунизации и реимунизации; тетанус при нараняване).

Адрес:

РЗИ Шумен, ул. "Калоян" № 1

Работно време:

понеделник и петък от 10.00 до 12.00 ч., сряда от 13.00 до 15.00 ч.

лице за контакт: д-р Димитричка Радева

телефон: 054/800719

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 10 Януари 2018 год.


1. Оперативна информация за 1 -ва седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (1 -ва седмици на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002