Поредната проба за банер

Нормативни документи

Нормативни документи, по прилагането на които Регионалната здравна инспекция - Шумен осъществява контролни и регистрационни функции

Тарифи

1 Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г., посл. изм. ДВ. бр.81 от 2012г.)
 
2

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 16 от 2011 г.)

 
3 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 106 от 2007 г., посл. изм. ДВ. бр.39 от 2012г.)
   

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 5 декември 2018 в 09:53 ч.


1. Оперативна информация за 48 -ма седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (48 -ма седмица на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Ноември 2018 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2017 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003