Поредната проба за банер

Конкурси

Конкурси, организирани от РЗИ - Шумен

Конкурси: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено от admin на 17-12-2021 15:12:04 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-67/29.11.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „началник на отдел Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция „Обществено здраве“ класира кандидатите за длъжността началник на отдел „ПБПЗ“, дирекция „ОЗ” в следния ред:

1. Димитринка Динкова Борисова – 234,55 т.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено от admin на 16-12-2021 09:11:36 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-65/29.11.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция „Обществено здраве“ класира кандидатите за длъжността инспектор в отдел „ПБПЗ“, дирекция „ОЗ” в следния ред:

1. Лейля Хайридин Бозова – 209,05 т.

2. Атанаска Великова Русева – 195,85 т.

3. Виолета Никитова Лукова – 180,10 т.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 16-12-2021 09:00:04 EET

Във връзка с чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № РД-02-67/29.11.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността началник на отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция „Обществено здраве“ взе решение за следната система за определяне на резултатите:

- Всеки верен отговор да носи по 1 точка. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста да бъде 20 точки.

- 17,5 минимален резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто.

- Коефициент - 4 за умножаване на резултата от теста и коефициент - 5 за умножаване на резултата от интервюто.

- По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено от admin на 13-12-2021 16:20:07 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-66/29.11.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ класира кандидатите за длъжността старши инспектор в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ” в следния ред:

1. Христина Петрова Трифонова с резултат от 228,15 точки

2. Милена Денчева Стоянова с резултат от 192,70 точки

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 09-12-2021 11:35:29 EET

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПБПЗ”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

 

Комисията, определена със заповед № РД-02-65/29.11.2021 г. за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „ПБПЗ“, дирекция „ОЗ“ допуска до конкурс следните кандидати:

 

  1. Милена Денчева Стоянова
  2. Снежана Велинова Николова
  3. Лейля Хайридин Юсмен
  4. Атанаска Великова Атанасова
  5. Виолета Никитова Лукова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 15 декември 2021 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста. По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

 

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

09.12.2021 г.

СПИСЪК
На недопуснатите кандидати за длъжността “Инспектор” в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция „Обществено здраве” в РЗИ - Шумен

 

1. Айлин Мюхтерем Шабан - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен ”професионален бакалавър по” или „бакалавър” в професионално направление - обществено здраве, здравни грижи, педагогика, социални дейности съгласно публикуваната обява.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 07-12-2021 14:23:42 EET

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ”ПБПЗ”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

 

Комисията, определена със заповед № РД-02-67/29.11.2021 г. за провеждане на конкурса за длъжността „началник на отдел „ПБПЗ“, дирекция „ОЗ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Димитринка Динкова Борисова

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17 декември 2021 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

 

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста. По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

 

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

06.12.2021 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 06-12-2021 10:22:21 EET

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

 

Комисията, определена със заповед № РД-02-66/29.11.2021 г. за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Милена Денчева Стоянова

2. Христина Петрова Трифонова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13 декември 2021 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста. По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

 

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

06.12.2021 г.

СПИСЪК
На недопуснатите кандидати за длъжността “Старши инспектор” в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ - Шумен

 

Магдалена Георгиева Славковска - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”  в професионално направление – обществено здраве, здравни грижи съгласно публикуваната обява.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: ОБЯВЛЕНИЕ

Излъчено от admin на 19-11-2021 09:07:35 EET

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "началник на отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето", дирекция "Обществено здраве"

 

Обявление за конкурса за длъжността началник на отдел ПБПЗ 

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС 

Списък с нормативни документи 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: ОБЯВЛЕНИЕ

Излъчено от admin на 17-11-2021 09:12:13 EET

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "инспектор" в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето", дирекция "Обществено здраве"

 

Обявление за конкурса за длъжността инспектор 

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС 

Списък с нормативни документи 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: ОБЯВЛЕНИЕ

Излъчено от admin на 16-11-2021 09:00:52 EET

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "старши инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

 

Обявление за конкурса за длъжността старши инспектор 

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС 

Списък с нормативни документи 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
понеделник 10 януари 2022 в 13:58 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 52 -ра седмица на 2021 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (52 -ра седмица на 2021 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември на 2021 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2021 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2019 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2019 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001