Поредната проба за банер

Сформирани ЛКК

ЛКК, сформирани на територията на област Шумен да издават медицински протоколи за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия през 2020 година

ЛКК издават протоколи на основание Приложение №7 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

По т. 1 от Приложение №7 – протези за долни /горни/ крайници

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД гр. Шумен, ул. В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при АСМП-ГП „Ортохелп” ООД гр. Шумен, бул. „Мадара” №40;

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при Отделението по ортопедия и травматология на „МБАЛ-Шумен” АД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63.

Медицинският протокол трябва да бъде придружен с назначение от лекар ортопед с детайлно описание на необходимата протезна конструкция и нейния вид.

По т. 2 от Приложение №7 – ортези и ортопедични апарати, изработени по индивидуална мярка

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при АСМП-ГП „Ортохелп” ООД гр. Шумен, бул. „Мадара” №40;

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при Отделението по ортопедия и травматология на „МБАЛ-Шумен” АД, гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63.

По т. 3 от Приложение №7 – ортопедични обувки и приспособления за корекция

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД, гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при АСМП-ГП „Ортохелп” ООД гр. Шумен, бул. „Мадара” №40;

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при Отделението по ортопедия и травматология на „МБАЛ-Шумен” АД, гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63.

По т. 4 от Приложение №7 – принадлежности за ползване на протези

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при АСМП-ГП „Ортохелп” ООД гр. Шумен, бул. „Мадара” №40;

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при Отделението по ортопедия и травматология на „МБАЛ-Шумен” АД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63.

По т. 5 от Приложение №7 – слухови апарати с индивидуална отливка към тях

- Специализирана ЛКК по ушно-носни и гърлени болести, сформирана при отделение по УНГ болести на „МБАЛ-Шумен” АД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63 - за лица над 18 години;

За деца до 18 години медицински протоколи се издават от специализирана ЛКК по ушно-носни и гърлени болести, сформирана при клиника по УНГБ при УМБАЛ.

По т. 6 от Приложение №7 – говорен апарат

- Специализирана ЛКК по ушно-носни и гърлени болести, сформирана при отделение по УНГ болести на „МБАЛ-Шумен” АД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63.

По т. 7, буква „а” от Приложение №7 – очни протези

- Специализирана ЛКК по очни болести, сформирана при очно отделение на „МБАЛ-Шумен” АД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63.

По т. 7, буква „б” и „в” от Приложение №7 – гръдна епитеза

- Специализирана ЛКК по хирургия, сформирана при ХО на „МБАЛ-Шумен” АД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по онкохирургия, сформирана при ОХО на „КОЦ-Шумен” ЕООД

По т. 7, буква „г” от Приложение №7 – протези за нос и уши

- Специализирана ЛКК по ушно-носни и гърлени болести, сформирана при отделение по УНГ болести на „МБАЛ-Шумен” АД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63.

По т. 8 от Приложение №7 – перука

- Специализирана ЛКК по хирургия, сформирана при ХО на „МБАЛ-Шумен” АД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по акушерство и гинекология, сформирана при акушеро-гинекологично отделение на „МБАЛ-Шумен” АД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирани ЛКК, сформирани при Първо и Второ вътрешни отделения на „МБАЛ-Шумен” АД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63 – за случаите, при които не е извършвано оперативно лечение.

- Специализирана ЛКК по онкохирургия, сформирана при ОХО на „КОЦ-Шумен” ЕООД

- Специализирана ЛКК по онкогинекология, сформирана при ОГО на „КОЦ-Шумен” ЕООД

- Специализирана ЛКК по медицинска онкология, сформирана при ОМО на „КОЦ-Шумен” ЕООД

По т. 9 от Приложение №7 – очила

- Специализирана ЛКК по очни болести, сформирана при очно отделение на „МБАЛ-Шумен” АД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

По т. 11 от Приложение №7 – патерици, бастуни, ходилки и проходилки. Бели и сензорни бастуни за слепи лица

Всички специализирани ЛКК по профила на заболяването, сформирани в ЛЗ за болнична и извънболнична помощ;

По т. 12 от Приложение №7 – инвалидни колички

- Специализирана ЛКК по нервни болести, сформирана при МЦ „МБАЛ-Шумен” АД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при МЦ „МБАЛ-Шумен” АД  гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по хирургия, сформирана при МЦ „МБАЛ-Шумен” АД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по акушерство и гинекология, сформирана при МЦ „МБАЛ-Шумен” АД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63.

По т. 13 от Приложение №7 – тоалетен стол и стол за баня или комбиниран вариант

- Специализирана ЛКК по нервни болести, сформирана при „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по хирургия, сформирана при „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по акушерство и гинекология, сформирана при „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63.

По т. 14, буква „а” от Приложение №7 – специализирани помощни средства и принадлежности-антидекубитална възглавница и/или дюшек

- Специализирана ЛКК по нервни болести, сформирана при „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по нервни болести, сформирана при МЦ „Здраве” ЕООД гр. Шумен, пл. „Възраждане” №1, ет. 3, каб. №6;

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по хирургия, сформирана при ХО на „МБАЛ-Шумен” АД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

По т. 14, буква „б” от Приложение №7 – специализирани помощни средства и принадлежности-масички за инвалидни колички, щипки за захващане на предмети от разстояние, стеснители за инвалидни колички

- Специализирана ЛКК по нервни болести, сформирана при „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология, сформирана при „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по хирургия, сформирана при „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63;

- Специализирана ЛКК по акушерство и гинекология, сформирана при „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63.

Когато не работят сформираните специализирани ЛКК, издаващи медицинските протоколи по т.12, т.13 и т.14, букви „а” и „б”, пациентите да се освидетелстват от съответните специализирани ЛКК, сформирани към „МБАЛ-Шумен” АД.

Медицински изделия и помощни средства могат да се отпускат от Дирекция „Социално подпомагане” при наличие на действащо ЕР на ТЕЛК за съответното заболяване, допълнено с частично ЕР, без необходимост от медицински протокол на ЛКК.

Посочените в заповедта ЛКК освидетелстват пациенти за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения с постоянен адрес в област Шумен. Същите могат да освидетелстват пациенти от други области, в които липсват ЛКК, оторизирани да издават такива протоколи или лицата по обективни причини не могат да бъдат освидетелствани по постоянен адрес.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 9 юли 2020 в 09:39 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 27 -ма седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (27 -ма седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юни на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003