Поредната проба за банер

Следдипломно обучение

Обща част

Препратки:
Медицински университети в Р България
Места за специализанти, обявени от базите за обучение
Предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата

Следдипломното обучение в системата на здравеопазването включва специализация и продължителна квалификация.

Специализацията е овладяване на основна или профилна специалност от номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването по определени учебни програми, за определен срок.

Продължителната квалификация разширява, поддържа и актуализира знанията по време на следването и специализацията.

Продължителната квалификация разширява, поддържа и актуализира знанията по време на следването и специализацията.

Съществуват различни форми на продължителна квалификация: курс, индивидуално обучение, семинар, конференция, конгрес, презентация, симпозиум, дистанционно обучение, седяща визитация, абонамент за специализирани медицински издания (книги, списания).

Условията и редът за провеждане и финансиране на следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването се уреждат с Наредба № 31 от 28.07.2001 година, обнародвана в ДВ бр. 64/2001 год., изменена и допълнена бр.93/2003 и бр.79/2004 год.

Актуална информация

<< Предишна 1 2 Следваща >>

Следдипломно обучение: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ!

Излъчено от admin на 18-08-2022 13:53:39 EEST

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН“ АД

ОБЯВЯВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „МБАЛ-Шумен“ АД предлага следните места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор, след провеждане на конкурс:

Анестезиология и интензивно лечение – 2 места

Хирургия – 2 места

Кардиология – 1 място

Ревматология – 1 място

Нервни болести – 1 място

Неонатология – 1 място

Акушерство и гинекология – 1 място

Образна диагностика – 1 място

Инфекциозни болести – 1 място

Пневмология и фтизиатрия – 1 място

Нефрология – 1 място.

Предложението е публикувано и на интернет страницата на „МБАЛ-Шумен“ АД – гр. Шумен – www.mbal-shumen.com

Лицата, които биха желали да кандидатстват за обявените места, следва да заявят това писмено в „МБАЛ-Шумен“ АД, отдел „Управление на човешките ресурси“ – 3 етаж на Терапевтичен блок, в срок до 10 септември 2022 г.

За допълнителна информация – отдел УЧР, тел. 855 755, вътр. 205.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Следдипломно обучение: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ!

Излъчено от admin на 21-02-2022 11:52:18 EET

Уведомяваме Ви, че на 16.02.2022 г. базата за обучение „СБАЛК-Мадара“ ЕАД, гр. Шумен е обявила една свободна длъжност за лекар – специализант по Кардиология – платено обучение. Срок за подаване на документи до 16.03.2022 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Следдипломно обучение: НА ВНИМАНИЕТО НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Излъчено от admin на 02-02-2022 10:39:37 EET

Определяне на места за специализация през 2022г.

Заповед -> линк

Информация към заповедта -> линк

Приложение -> линк

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Следдипломно обучение: НА ВНИМАНИЕТО НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Излъчено от admin на 13-01-2022 15:48:24 EET

Уведомяваме Ви, че на Интернет-страницата на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) е публикувана Учебната програма на НЦОЗА за 2022 г.

Информация за курсовете за обучение на специализанти, курсове за продължаваща специализация на медицински и немедицински специалисти, индивидуално обучение и практически семинари, и заявки за курс може да намерите на https://ncpha.government.bg/index/113-uchebna-deinost-i-kursove-za-sdo.html

Изпрати на приятел :: коментари 0


Следдипломно обучение: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ!

Излъчено от admin на 21-12-2021 12:07:47 EET

Уведомяваме Ви, че на основание  чл. 89, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба   №1    от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ-Шумен“ АД- гр. Шумен

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

 

„Лекар, специализант по Кардиология“2 щатни бройки;

„Лекар, специализант по Нефрология“1 щатна бройка;

„Лекар, специализант по Хирургия“3 щатни бройки;

„Лекар, специализант по Нервни болести“1 щатна бройка;

„Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“2 щатни бройки;

„Лекар, специализант по Гастроентерология“1 щатна бройка;

„Лекар, специализант по Неонатология“1 щатна бройка;

„Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“3 щатни бройки;

„Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“3 щатни бройки;

„Лекар, специализант по Инфекциозни болести“1 щатна бройка;

„Лекар, специализант по Педиатрия“2 щатни бройки;

„Лекар, специализант по Ортопедия и травматология“1 щатна бройка;

„Лекар, специализант по Урология“1 щатна бройка;

„Лекар, специализант по Образна диагностика“2 щатни бройки;

„Лекар, специализант по Вътрешни болести“1 щатна бройка;

„Лекар, специализант по Клинична лаборатория“1 щатна бройка;

„Лекар, специализант по Обща и клинична патология“1 щатна бройка;

 

            Краен срок за подаване на документи 17.01.2022 г.

 

            Подробности относно изискванията към кандидатите и необходимите документи може да намерите на сайта на  „МБАЛ-Шумен“ АД.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Следдипломно обучение: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ!

Излъчено от admin на 19-10-2021 16:15:09 EEST

Уведомяваме Ви, че в РЗИ-Шумен от базите за обучение на територията на област Шумен са постъпилиследните

предложения за места за специализанти, финансирани от държавата (МФД)

за 2022 г.:

  1. „МБАЛ-ШУМЕН“ АД:

Акушерство и гинекология2 места

Анестезиология и интензивно лечение3 места

Инфекциозни болести1 място

Кардиология3 места

Неонатология 1 място

Нефрология1 място

Образна диагностика1 място

Обща и клинична патология 1 място

Ортопедия и травматология1 място

Педиатрия3 места

Пневмология и фтизиатрия1 място

Урология1 място

Хирургия3 места

  1. „КОЦ-ШУМЕН“ ЕООД: Не обявява свободни места за специализантиза МФД и платено обучение.
  1. „СБАЛК МАДАРА“ ЕАД: Обявява 1 свободно място за специалност Кардиология – платено обучение.
  1. АПИМП ЕТ „Д-Р МИЛЕН ЧОЛАКОВ – КЛИНИКА Д-Р ЧОЛАКОВИ“: Не е предоставила предложения за места за специализанти по Обща медицина за МФД или платено обучение.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Следдипломно обучение: НА ВНИМАНИЕТО НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Излъчено от admin на 02-07-2020 15:26:06 EEST

 
   Уведомяваме Ви, че в РЗИ-Шумен е получено План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински специалисти през 2021 г., организирани от МУ-София.
   Заявки по образец се приемат в РЗИ-Шумен, етаж 3, стая №33 в срок до 31.8.2020 г.
   При изтичане на обявения срок, заявки няма да се приемат.
   План-разписанието може да бъде разгледано на Интернет страницата на       Медицински     факултет - София (medfac.mu-sofia.bg) или в РЗИ-Шумен етаж 3, стая №33.
   За допълнителна информация телефон: 054/800 339 - г-жа Пламена Панова
 
 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Следдипломно обучение: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

Излъчено от admin на 10-10-2019 12:23:03 EEST

Уведомяваме Ви, че е подписано ново допълнително споразумение между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и Министъра на здравеопазването. Според допълнителното споразумение срокът за изпълнение на проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” е удължен до края на 2023 г. Целевата група по проекта отново е разширена и към момента, освен лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, по проекта вече могат да кандидатстват и медицински сестри и акушерки за финансиране на обучението им за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

При възникнали допълнителни въпроси и необходимост от допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Антоанета Димова – координатор на проекта, на тел. 02/93 01 266 или към г-жа Павлина Христова – финансист по проекта, на тел. 02/93 01 206.

Информация за проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Следдипломно обучение: НА ВНИМАНИЕТО НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Излъчено от admin на 06-06-2019 13:49:23 EEST

Уведомяваме Ви, че в  РЗИ-Шумен е получено План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински специалисти през 2020 год., организирани от МУ– София.

Заявки по образец се приемат в стая №33, ет. 3 на РЗИ-Шумен в срок до 16.08.2019 г.

При изтичане на обявения срок, заявки няма де се приемат.

План разписанието може да бъде разгледано на Интернет-страницата на Медицински факултет-София (medfac.mu-sofia.com) или в РЗИ-Шумен, ет. 3, ст.33.

За допълнителна информация: тел. 054/800 339 г-жа Пл. Панова

Изпрати на приятел :: коментари 0


Следдипломно обучение: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Излъчено от admin на 26-06-2017 13:48:37 EEST

Уведомяваме Ви, че Министерство на здравеопазването обяви втора процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”.

Информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група, условията и начина за участие в проекта, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани на интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info, в Секция „Документи”, Раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г.”

В обявената процедура за подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност в създадения интернет сайт на проект BG05M9OP001-1.015-0001„Специализация в здравеопазването”: www.specializanti-mh.info.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 1 февруари 2023 в 12:26 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 4 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (4 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002